Centrum Ochrony MokradełJesteśmy stowarzyszeniem działającym w dziedzinie ochrony przyrody od 2001 roku. Oficjalnie Centrum Ochrony Mokradeł zarejestrowane zostało w roku 2002 pod nazwą Stowarzyszenie „Chrońmy Mokradła!” (w skrócie CMok). Zmiana nazwy na obecną nastąpiła w roku 2006, Stowarzyszenie nadal jednak posługuje się dawnym skrótem.

Podwaliny Stowarzyszenia kładli ludzie emocjonalnie lub zawodowo związani z torfowiskiem Całowanie, znajdującym się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. To tu, podczas spotkania z okazji Dnia Mokradeł, narodził się pomysł powołania organizacji, stawiającej sobie za cel ochronę właśnie takich miejsc.

Współpraca przyrodników wywodzących się z Wydziału Biologii oraz Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Polskiego Klubu Ekologicznego "Otwockie Sosny", Mazowieckiego Towarzystwa Ochrony Fauny, Porozumienia na Rzecz Ochrony Mokradeł oraz Mazowieckiego Parku Krajobrazowego zaowocowała opracowaniem programu czynnej ochrony torfowiska Całowanie. Była również początkiem szerzej zakrojonych działań Stowarzyszenia w dziedzinie ochrony terenów podmokłych wraz z ich specyficzną fauną i florą oraz na polu edukacji przyrodniczej.

Obecnie Centrum Ochrony Mokradeł działa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza, Lubelszczyzny, Podlasia oraz Suwalszczyzny. Stowarzyszenie liczy obecnie 60 członków, skupiając zarówno zawodowych przyrodników, jak i przyrodników-amatorów. Pracami stowarzyszenia kieruje Zarząd.

Pod koniec 2015 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, w związku z czym można przekazywać 1% podatku na naszą działalność.